· 

QUANTENSPRUNG PFNÜSEL

kafisatzlesen 598b/1565


Q U A N T E N S P R U N G

P F N Ü S L E R


«Wie gehts?»

«Danke, spontan schlechter, dein Quantenpfnüsel ging grad viral.»

______


Mein Neffe Josua Dill beim Morgenrebriefing zum Themenkomplex cloudbasierte Software-Miete. Das macht di au chrank :-((((